Polityka prywatnościREGULAMIN

świadczenia usług drogą elektroniczną

www.1925.eu 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego Atelier 1925, prowadzonego pod adresem www.1925.eu („Serwis”).
  2. Wchodzący na strony i podstrony Serwisu oraz korzystający z niego przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na warunki określone w Regulaminie. 
  3. Operatorem Serwisu jest Szymon Tarnowski i Agnieszka Kuratczyk, wspólnie prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Atelier 1925 z siedzibą w Warszawie (00-625) przy ul. Polnej 18/20, posiadającą nr NIP: 7010515614 i REGON: 362787070, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju („Operator”).
  4. Użytkownikami Serwisu są podmioty korzystające z Serwisu (dalej łącznie nazwani „Użytkownikami” lub „Użytkownikiem”).
  5. Operator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  6. Prawa własności intelektualnej do materiałów zawartych w Serwisie przysługują wyłącznie Operatorowi, o ile nie zawierają odmiennej informacji. Jakiekolwiek kopiowanie, drukowanie, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  7. Żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Rodzaj i zakres usług świadczonych w ramach Serwisu
  1. Operator świadczy elektronicznie za pośrednictwem Serwisu nieodpłatne usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikowi korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu („Usługi”) w tym:
   1. przeglądania zawartości dostępnych na stronach Serwisu;
   2. zapisania w dostępnej na stronach Serwisu sekcji „Zapamiętane” produktów z oznaczeniem ich ilości;
   3. składania zapytania dotyczącego zapamiętanych produktów, poprzez dostępny na stronach Serwisu formularz „Zapytaj o produkt”.
  2. Operator ponosi odpowiedzialność za jakość Usług. Wszelkie reklamacje związane z nieprawidłowościami w działaniu Serwisu, w tym związane z niewłaściwą jakością Usług, Użytkownik powinien zgłosić Usługodawcy na adres e-mail: info@1925.eu podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz powód złożenia reklamacji. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty wpływu. 
 3. Warunki techniczne korzystania z serwisu
  1. Korzystanie z Serwisu za pośrednictwem sieci Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez urządzenie, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, w aktualnej wersji dostępnej na rynku bądź wersji ją poprzedzającej, obsługująca Javascript i pliki Cookies;
   2. Sterowanie: klawiatura, mysz, ekran dotykowy.
  2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a także za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub innym urządzeniu używanym przez Użytkownika.
  3. Operator wskazuje, że w przypadku niewypełnienia przez Użytkowników wymagań technicznych, o których mowa w ust. 1 powyżej korzystanie z Serwisu może być niemożliwe lub utrudnione.
  4. Operator informuje, że korzystanie z Serwisu wymaga podłączenia do sieci Internet, co może wiązać się z następującymi szczególnymi zagrożeniami: 
   1. możliwością „infekcji” komputera lub systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie, tworzone m.in. w celu wyrządzania szkód lub bezprawnego uzyskiwania dostępu do danych (programy komputerowe potocznie określane jako wirusy lub „konie trojańskie”);
   2. możliwością narażenia na działania osób zmierzających do bezprawnego uzyskania dostępu do systemu teleinformatycznego Operatora, lub Użytkownika, bądź też zmierzających do wyrządzenia im szkody.
  5. W celu bezpiecznego korzystania z sieci Internet sugeruje się zainstalowanie legalnego oprogramowania antywirusowego chroniącego jego komputery przed zagrożeniami wskazanymi w ust. 4 powyżej.
  6. Korzystając z Serwisu Użytkownik ma obowiązek postępować zgodnie z prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
  7. Zakazane jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy. W szczególności Użytkownik nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Operatora na jakąkolwiek szkodę majątkową.
  8. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jej elementy techniczne, w tym od dostarczania treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerów.
  9. Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, tj. w szczególności takich, które naruszają prawa innych osób, treści o charakterze dyskryminującym i obraźliwym, nawołujących do popełnienia przestępstwa, a także naruszających bezwzględnie obowiązujące prawa.
 4. Wyłączenia odpowiedzialności
  1. Operator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych, które mogą powodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu lub czasowe uniemożliwienie korzystania z Serwisu.
  2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak możliwości dostępu do Serwisu przez Użytkownika, wynikający np. z ograniczeń technicznych sprzętu Użytkownika.
  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a także za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub innym urządzeniu używanym przez Użytkownika.
 5. Polityka cookies 
  1. Operator korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zawierają m.in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych w nim zawartych, co umożliwia polepszanie jakości działania Sklepu.
 6. Polityka prywatności
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością Serwisu jest Operator.
  2. Operator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników wskazane w formularzach „Zapytaj o produkt”, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), w celu umożliwienia Użytkownikom korzystanie z Serwisu, przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
  3. Operator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim, informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
  4. Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu, a następnie zostaną usunięte z systemu.
  5. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Operatora. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach, Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu.
  2. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.
  3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich umieszczenia na stronach Serwisu, lecz nie naruszają praw nabytych przez Użytkowników.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności: 
   1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny; 
   2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
   3. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.