GWARANCJA „1925”

 1. Karta Gwarancyjna
Gwarant Szymon Tarnowski i Agnieszka Kuratczyk, wspólnie prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Atelier 1925 s.c. z siedzibą w Warszawie (00-625) przy ul. Polnej 18/20, NIP: 7010515614 i REGON: 362787070 
Nazwa Produktu  
Numer katalogowy   
Nr faktury / Data sprzedaży   

  ____________________________Gwarant

NAPRAWY GWARANCYJNE:

l.p. DATA OPIS NAPRAWY PODPIS GWARANTA UWAGI
1.        
2.        
3.        
 1. Ogólne Warunki Gwarancji
 1. Niniejsze ogólne warunki gwarancji („OWG”) regulują zasady, na jakich Szymon Tarnowski i Agnieszka Kuratczyk, wspólnie prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Atelier 1925 s.c. z siedzibą w Warszawie, (00-625) przy ul. Polnej 18/25, NIP: 7010515614 i REGON: 362787070 („Atelier 1925” lub „Gwarant”) udziela gwarancji („Gwarancja) na Produkt określony w pkt I. 
 2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw będących stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 3. Gwarancja nie obejmuje usterek i uszkodzeń powstałych z przyczyn innych, niż leżące w Produkcie, tj. innych niż wady produkcyjne lub wady materiałowe Produktu lub jego poszczególnych elementów, z uwzględnieniem treści pkt 12 OWG.
 4. Gwarancja udzielona zostaje na 24 miesiące. Ochrona gwarancyjna rozpoczyna swój bieg w dniu wydania Produktu kupującemu („Okres Gwarancji”).
 5. Gwarant jest zobowiązany, w ramach wykonania obowiązków wynikających z faktu udzielenia gwarancji do usunięcia wad fizycznych Produktu poprzez jego naprawę albo dostarczenia nowego Produktu, wolnego od wad albo do dokonania zwrotu ceny Produktu uiszczonej przez kupującego, wedle wyboru Gwaranta, o ile wady te ujawnią się i zostaną zgłoszone Gwarantowi w Okresie Gwarancji, jak zdefiniowano w ust. 4 powyżej. 
 6. W celu skorzystania z ochrony gwarancyjnej uprawniony z gwarancji powinien wypełnić i przesłać formularz gwarancyjny („Formularz”), w miarę możliwości na wzorze stanowiącym załącznik do OWG. Formularz powinien zostać podpisany przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli przez uprawnionego z Gwarancji. Skan wypełnionego i podpisanego Formularza powinien zostać przesłany na adres e-mail: [●] wraz ze zdjęciami obrazującymi stwierdzoną w Produkcie wadę oraz zdjęciem lub skanem karty gwarancyjnej. 
 7. Gwarant po wpływie wiadomości e-mail wraz ze skanem Formularza skontaktuje się z uprawnionym z gwarancji w celu umówienia wizyty serwisantów lub w celu ustalenia zasad dostarczenia reklamowanego Produktu do badania. Uprawniony z gwarancji powinien załączyć oryginał Formularza do przesyłki zawierającej reklamowany Produkt, a jeżeli czynności serwisowe, z uwagi na rozmiar lub charakterystykę Produktu, odbywać się będą u uprawnionego z gwarancji, przekazać oryginał Formularza serwisantom przed przystąpieniem przez nich do czynności sprawdzających lub naprawczych. 
 8. Naprawa lub wymiana gwarancyjna (ewentualnie zwrot ceny zakupu) powinna zostać wykonana niezwłocznie, tj. w terminie 30 dni od dnia wizyty serwisantów lub dostarczenia Produktu, chyba że okoliczności sprawy wymagają przeprowadzenia dalszych, specjalistycznych badań, w tym pobrania próbek materiałowych – w takim wypadku czas wykonania obowiązków gwarancyjnych może ulec wydłużeniu. Gwarant powiadomi uprawnionego z gwarancji o konieczności wydłużenia terminu.
 9. Warunkiem skorzystania z ochrony gwarancyjnej jest zawiadomienie Gwaranta o usterce lub stwierdzonej wadzie Produktu, w sposób określony w pkt 6, niezwłocznie po jej ujawnieniu się, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty ujawnienia się wady, jednakże w żadnym wypadku nie później niż w ostatnim dniu Okresu Gwarancji..
 10. W celu zachowania ochrony gwarancyjnej uprawniony z gwarancji zobowiązany jest:
 1. korzystać z Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym zgodnie z wytycznymi producenta;
 2. używać wyłącznie rekomendowanych przez producenta środków chemicznych oraz materiałów eksploatacyjnych;
 3. nie korzystać w okresie Gwarancji z usług serwisowych i naprawczych świadczonych przez podmioty trzecie względem Gwaranta, ani nie dokonywać samodzielnej ingerencji w elementy Urządzenia.
 1. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu Gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie, tj. uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych Urządzenia.
 2. Gwarancja nie obejmuje:
 1. normalnego zużycia eksploatacyjnego Produktu, w tym zużycia elementów eksploatacyjnych;
 2. mechanicznych uszkodzeń obudowy oraz powłoki ochronnej i lakierniczej, uszkodzeń i korozji spowodowanych z przyczyn zewnętrznych (warunków atmosferycznych), jak również powstałych na skutek stosowania środków chemicznych nieprzystosowanych do konserwacji danych powierzchni, kwaśnych deszczów, opadów, soli, kamieni, żywic z drzew lub innych roślin itp.;
 3. usterek lub uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej eksploatacji Produktu, tj. w szczególności użytkowaniem niezgodnie z przeznaczeniem, niezgodnie ze specyfikacją techniczną, instrukcją użytkowania lub obsługi zalecaną przez producenta, w tym z powodu braku konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta, a także wynikających z jakiejkolwiek próby samodzielnego dostępu, zmodyfikowania lub przerobienia przez kupującego lub osoby trzecie nieupoważnione przez producenta, jak również spowodowanych stosowaniem niewłaściwych materiałów;
 4. usterek lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym działaniem instalacji lub urządzeń współpracujących, z którymi Produkt został połączony;
 5. usterek lub uszkodzeń powstałych wskutek kontynuowania pracy Produktu pomimo uzyskania podejrzenia, co do jego nieprawidłowego działania;
 6. usterek lub uszkodzeń spowodowanych stosowaniem nieoryginalnych lub innych niż rekomendowane części lub materiałów eksploatacyjnych; 
 1. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu Gwarancji obejmuje wyłącznie zobowiązanie określone w pkt 5. Gwarant nie odpowiada za szkody związane z usterką lub uszkodzeniem Produktu, w tym utracone korzyści. W każdym przypadku odpowiedzialność Gwaranta jest ograniczona do kwoty uiszczonej przez Kupującego tytułem zapłaty ceny za Produkt.
 2. W przypadku wymiany Produktu (albo jego elementów) na nowy, wolny od wad albo dokonania istotnych napraw Produktu Okres Gwarancji biegnie od nowa w stosunku do Produktu albo jego elementów. 
 3. W zakresie nieuregulowanym odpowiednie zastosowanie znajduje art.  577 i nast. ustawy kodeks cywilny.