OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Definicje
  1. Terminy pisane w OWS wielką literą są zdefiniowane w tekście OWS lub w niniejszym § 1.
  2. Na potrzeby OWS następującym terminom przypisuje się następujące znaczenie:
   1. Atelier 1925, Sprzedający – Szymon Tarnowski i Agnieszka Kuratczyk, wspólnie prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Atelier 1925 z siedzibą w Warszawie (00-625) przy ul. Polnej 18/20, posiadającą nr NIP: 7010515614 i REGON: 362787070, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju;
   2. Kupujący – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Kupującymi mogą być osoby, które posiadają częściową zdolność do czynności prawnych, w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
   3. Konsument – Kupujący, będący osobą fizyczną, dokonujący ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny;
   4. Przedsiębiorca – Kupujący, będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedającym czynności prawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
   5. Produkt – towar, rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży (jak zdefiniowano poniżej);
   6. Umowa Sprzedaży – na podstawie której Kupujący nabywa Produkty od Sprzedającego, bez względu na sposób jej zawarcia;
   7. Katalog Atelier 1925 – witryna internetowa, dostępna pod adresem www.1925.eu, za pośrednictwem której można zapoznać się z katalogiem Produktów Atelier 1925 oraz złożyć zapytanie o Produkt, jak również zainicjować procedurę zakupu Produktu; 
   8. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
   9. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380, tj. ze zm.).
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży („OWS”), określają zasady dokonywania przez Kupujących zakupu Produktów w Atelier 1925, po dniu ___________ 2021 roku, bez względu na formę ich zawarcia, w tym także do Umów Sprzedaży zawieranych za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość.
  2. Kupujący składając zamówienie lub zawierając Umowę Sprzedaży oświadcza, że zapoznał się niniejszymi OWS i akceptuje ich postanowienia. 
 3. Katalog Atelier 1925
  1. Kupujący za pośrednictwem Katalogu Atelier 1925 może przeglądać Produkty Atelier 1925. Kupujący zainteresowany uzyskaniem szerszej informacji o Produkcie (w tym jego dostępności czy możliwości dostosowania Produktu do zindywidualizowanych potrzeb Kupującego) może:
   1. zapisać w dostępnej na stronach Katalogu Atelier 1925 sekcji „Zapamiętane” Produkty z oznaczeniem ich ilości;
   2. w stosunku do zapamiętanych Produktów – skorzystać z dostępnego na stronach Katalogu Atelier 1925 formularza „Wyślij zapytanie”. 
  2. Korzystanie z Katalogu Atelier 1925 reguluje dostępny na jego stronach regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. 
 4. Reklamacje
  1. Wszystkie Produkty sprzedawane przez Sprzedającego są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu.
  2. Sprzedający informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży zobowiązany jest do dostarczenia Produktu pozbawionego wad. Jeżeli Produkty będą objęte gwarancją producenta lub dystrybutora, szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane będą w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Gwarancja na sprzedany Produkt nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Konsumentowi od Sprzedającego z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi.  
  3. W przypadku, gdy Kupującym jest Przedsiębiorca rękojmia zostaje wyłączona, a odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a także z tytułu czynów niedozwolonych, ograniczona jest do szkody rzeczywistej, przy czym górną granicę tej odpowiedzialności stanowi wysokość uiszczonej ceny zakupu. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu utraconych korzyści lub szkód pośrednich jest wyłączona. 
  4. W przypadku, gdy Kupującym jest Konsument rękojmia za wady fizyczne Produktów używanych zostaje ograniczona do roku od chwili wydania Produktu Konsumentowi.
  5. Jeżeli sprzedany Produkt jest wadliwy Konsument może w szczególności skorzystać z rękojmi, w tym celu powinien złożyć reklamację zgodnie z postanowieniami ust. 6 poniżej. W celu skorzystania z gwarancji Kupujący powinien postępować zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji.
  6. Procedura reklamacyjna – rękojmia:
   1. Reklamacja powinna zostać złożona przez Konsumenta na piśmie i przesłana na adres Sprzedającego. Konsument wraz z reklamacją powinien dostarczyć lub odesłać reklamowany Produkt żeby umożliwić Sprzedającemu jego zbadanie.
   2. W reklamacji powinny być zawarte dane identyfikujące Konsumenta, takie jak jego imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny. Reklamacja powinna zawierać również wskazanie, na czym polega wada Produktu, kiedy wada ta została stwierdzona przez Konsumenta, a także żądanie, tj. preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji. Celem ułatwienia oraz przyspieszenia rozpoznania reklamacji Sprzedający przygotował dla Konsumenta wzór formularza reklamacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 1 do OWS. Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe. 
  7. Sprzedający zwraca się z prośbą o dołączenie do reklamacji także dowodu zakupu (np.: paragonu, faktury, potwierdzenia przelewu lub zapłaty). 
  8. Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, ustosunkuje się do reklamacji i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu.
  9. Odesłanie Produktu naprawionego, nowego i zwrot świadczeń pieniężnych na rzecz Konsumenta nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od dnia zakomunikowania Konsumentowi decyzji w przedmiocie złożonej przez niego reklamacji.
  10. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, który został użyty przez Konsumenta do zapłaty za Produkt, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności.
 5. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość przez Konsumenta
  1. Postanowienia niniejszego § 5 znajdą zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem oraz jeżeli dokonuje zakupu Produktu przy użyciu elektronicznych środków porozumiewania się na odległość, oraz o ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej. 
  2. Jeżeli Konsument kupuje za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według jego specyfikacji lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, co ma miejsce w przeważającej liczbie Umów Sprzedaży obejmujących Produkty oferowane przez Atelier 1925, odstąpienie od Umowy Sprzedaży nie przysługuje. W pozostałych przypadkach. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem:
   1. dodatkowych kosztów dostawy poniesionych przez Konsumenta w związku z wybraniem innego sposobu dostarczenia Produktu niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. Oznacza to, że jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, przewyższających najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego;
   2. kosztów odesłania Produktu do Sprzedającego w związku z wykonaniem przez Konsumenta prawa odstąpienia.
  3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się z chwilą objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w następujący sposób:
   1. na piśmie, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres Sprzedającego: Warszawa (00-625) ul. Polna 18/20; lub
   2. drogą elektroniczną na adres e-mail: info@1925.eu.
  5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Sprzedający przygotował wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, który stanowi Załącznik nr 2 do OWS. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaż, jednak nie jest to obowiązkowe.
  6. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie prześle Konsumentowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
  7. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Umowa Sprzedaży uważana jest za niezawartą.
  8. Zwracany Produkt należy odesłać na adres Sprzedającego najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres Sprzedającego: Warszawa (00-625) ul. Polna 18/20. 
  9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta, Sprzedający zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 10, 11 i 12 poniżej.
  10. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, który został użyty przez Konsumenta do zapłaty za Produkt, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z żadnymi kosztami po stronie Konsumenta.
  11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  12. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości zwracanego Produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech jego funkcjonowania.
  13. Sprzedający informuje, że prawo do odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   8. zawartej w drodze aukcji publicznej;
   9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Postanowienia końcowe
  1. W przypadku uznania za nieważne niektórych postanowień niniejszych OWS, pozostałe postanowienia nie tracą swej ważności. 
  2. Sprzedający uprawniony jest do jednostronnej zmiany OWS. Zmiana OWS nie ma wpływu na Umowy Sprzedaży zawarte przed wejściem tej zmiany w życie, jak również w stosunku do Umów Sprzedaży zawartych w związku z zamówieniami, które zostały złożone przed wejściem w życie zmiany OWS.
  3. Do Umów Sprzedaży stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i pod tym prawem umowa będzie wykładana i interpretowana oraz podlega jurysdykcji sądów polskich. 
  4. Kupujący, który zawarł Umowę Sprzedaży, działając jako Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. w następujący sposób:
   1. zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
   2. zwracając się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym.
  5. Kupujący, który zawarł Umowę Sprzedaży, działając jako Konsument, może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedającym, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http://www.uokik.gov.pl.
  7. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Konsumentem a Sprzedającym, na tle realizacji Umowy Sprzedaży, mogą zostać poddane przez Konsumenta procedurze pozasądowego rozstrzygania sporów z wykorzystaniem Platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (link do Platformy ODR). Korzystanie z Platformy ODR jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Konsumenta i następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

Właściwym do rozstrzygania sporów, które mogą wyniknąć na tle realizacji Umowy Sprzedaży i wszelkich innych roszczeń, mogących powstać na gruncie niniejszego OWS, będzie sąd według właściwości Sprzedającego, w przypadku, gdy stroną Umowy Sprzedaży nie jest Konsument. Jeżeli jednak stroną Umowy Sprzedaży jest Kupujący będący Konsumentem, właściwość sądu ustalona zostanie na zasadach ogólnych wynikających z ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).